Slap's BBQ Kansas City, KS

553 Central Ave, Kansas City, KS 66101